Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Tattoo studio The Rotary

  1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd:

  1. Opdrachtnemer: Tattoo studio The Rotary, gevestigd te Almere aan de Binderij 43, 1321EG, Literatuurwijk
    1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Tattoo studio The Rotary tot het laten aanbrengen van een tatoeage
    1. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Tattoostudio the Rotary en opdrachtgever tot levering van diensten, waaronder het laten aanbrengen van een tatoeage en/of het laten ontwerpen van een tatoeage
  • Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Tattoo studio the Rotary en opdrachtgever, waarbij Tattoo studio the Rotary als leverancier van diensten optreedt. Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Tattoo studio The Rotary worden afgeweken

2.2 De opdrachtgever die een overeenkomst aangaat met Tattoo studio The Rotary gaat akkoord met deze algemene voorwaarden

  • Eigen verantwoordelijkheid en eigen risico

3.1 Alle opdrachten van opdrachtgever aan Tattoo studio The Rotary worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van opdrachtgever

3.2 Door opdracht te geven aan Tattoo studio The Rotary tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen

3.2 Door opdracht te geven aan Tattoo studio the Rotary, verklaart opdrachtgever dat hij/zij in een goede gezondheid verkeerd, niet lijdt aan een enige vorm van hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte

3.4 Opdrachtgever verklaart dat hij/zij 18 jaar of ouder is en dat het besluit om ons opdracht te geven vrijwillig en weloverwogen is geweest

3.5 Personen onder invloed van alcohol en/of drugs worden niet behandeld

3.6 Tattoo studio the Rotary heeft het recht om opdrachtgever een geldig legitimatiebewijs te vragen en hier kopieën van te maken

3.7 Tatoeages van teksten en cijfers dienen door de opdrachtgever vooraf gecontroleerd te worden. Fouten die hieruit voortvloeien zijn voor het risico van de opdrachtgever

               4) Betaling

4.1 Door opdracht te geven aan Tattoo studio the Rotary gaat u akkoord met een aanbetaling van tenminste 50 euro, afhankelijk van de werkwijze van de artiest. Mocht u afzien van de afspraak, dan kunt u geen aanspraak meer maken op terugbetaling van dit bedrag. Wilt u de afspraak verplaatsen, is dit mogelijk in overleg met de desbetreffende artiest, mits dit tijdig is gecommuniceerd. Onder tijdig verstaan wij alles vóór 48 uur voor aanvang van de gemaakte afspraak. Dit betekend dat u bij het maken van een nieuwe afspraak een nieuwe aanbetaling zal moeten doen

4.2 De afspraak mag éénmalig verschoven worden, mits dit tijdig gecommuniceerd is (48 uur voor aanvang afspraak)

4.3 Als de opdrachtgever later dan het afgesproken tijdstip op de afspraak verschijnt, is de opdrachtnemer in zijn recht om zowel afspraak als aanbetaling in te trekken

4.4 Het te betalen bedrag is gebaseerd op het  ontwerp dat voor u gemaakt is. Brengt u wijzigingen aan op dit ontwerp, kan er een meerprijs worden gerekend

4.5 Een aanbetaling blijft 1 maand geldig als er geen vervolgafspraak wordt gepland, een aanbetaling is persoonsgebonden en kan niet worden doorgegeven aan een ander persoon

4.6 Een prijsopgave gegeven mondeling of middels social media is altijd een schatting. Hier kan geen aanspraak op gemaakt worden

5)  Aansprakelijkheid

5.1 Meegebrachte eigendommen van alle mensen die Tattoo studio the Rotary betreden, zijn voor eigen verantwoordelijkheid te rekenen. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van eigendommen

5.2 Door opdracht te geven aan Tattoo studio the Rotary, erkent opdrachtgever dat opdrachtnemer een inspanningsverbintenis heeft. Opdrachtnemer zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Opdrachtnemer kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat wordt bereikt. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling

5.3 Voor het geval Tattoo studio The Rotary aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Tattoo studio the Rotary voor de betreffende levering van producten en/of diensten in rekening heeft gebracht

              6) Garantie

6.1 Tattoo studio The Rotary gebruikt uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen

6.2 Mocht de tatoeage na het genezen niet helemaal dekkend zijn,  kunnen wij deze voor u bijwerken. Wij verwachten dat u binnen 8 weken na de afspraakdatum contact met ons opneemt voor het bijwerken van de tattoo. Na deze 8 weken zullen wij een vergoeding van tenminste 50 euro in rekening brengen, die gelijk met het inplannen van de bijwerkafspraak betaald dient te worden

6.3 Wij behouden ons het recht om bijwerkgarantie te laten vervallen als de klant zich aantoonbaar niet aan onze nazorginstructies heeft gehouden

7) Toepasselijk recht

7.1 Op deze algemene voorwaarden , alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing

7.2 Het laten zetten van een tatoeage door Tattoo studio The Rotary is geheel op eigen risico

               8) Overig

8.1 Opdrachtgever dient de aanbetaling van opdrachtnemer binnen 24 uur te voldoen. Aanbetalingen per betaalverzoek of bankoverschrijvingen voldaan zijn, dienen kenbaar gemaakt te worden bij de artiest. Na 24 uur stellen wij de beschikbare datum en tijd opnieuw vrij

8.2 Tegoedbonnen die worden uitgeschreven worden uit een betaling die is voldaan, zijn 2 jaar geldig

8.3 Een tegoedbon kan niet worden gebruikt als aanbetaling

8.4 Een tegoedbon kan niet in combinatie met andere tegoedbonnen en/of acties gebruikt worden

8.5 Prijzen die worden gewonnen worden niet uitgekeerd in contant geld, maar zijn wel overdraagbaar, in overleg met Tattoo studio The Rotary

8.6 Kortingen worden verstrekt op basis van een door Tattoo studio The Rotary bepaalde dag. Kortingen zijn niet geldig op actiedagen, evenals cadeau – en tegoedbonnen

8.7 Op al gemaakte afspraken kan geen aanspraak worden gemaakt op kortingen

8.8 Tattoo studio The Rotary is niet verplicht om veranderingen in bedrijfsvoering te communiceren naar de opdrachtgever toe, mits dit invloed heeft op de gemaakte afspraak

8.9 Designen, freehanden en stencils plaatsen worden verstaan onder werkuren en worden in rekening gebracht

9. Tattoo studio The Rotary staat in zijn recht om prijswijzigingen en tarieven te verhogen conform de geldende inflatie

9.1 Opdrachtgever heeft een betalingsplicht te voldoen aan de opdrachtnemer op dezelfde dag dat de tattoeage geplaatst wordt

9.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmacht situatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen

9.3 In geval van overmacht hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de overeenkomst zullen in dit geval door de opdrachtgever worden betaald. Tattoo studio the Rotary is niet verplicht om opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping

9) Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers en artiesten die onderdeel uitmaken van Tattoo studio The Rotary. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers of stoelhuurders voor de uitvoering van de overeenkomst op persoonlijke titel hebben gehandeld